Oude kruidentuinen

De geschiedenis van de kruiden en het gebruik ervan door de mens vormt een lang verhaal. Dat verhaal gaat helemaal terug tot de wortels (!) van de menselijke beschaving en is verweven met de mystieke en godsdienstige stromingen van de culturen in de Oude en de Nieuwe Wereld.

Mogelijk is de prehistorische mens krui­den gaan gebruiken toen hij zijn gedo­mesticeerde hond kamgras (Cynosurus cristatus) en struisgras (Agroslis) zag eten om darmstoornissen tegen te gaan. Katten voelen zich vooral aangetrokken tot valeriaan (Valeriana) en kattekruid (Nepeta).

Meer dan zevenduizend jaar geleden al trachtten medicijnmannen zieke mensen te genezen met behulp van wortels, bla­deren, bessen en bast van allerlei gewas­sen. Ze omringden zich daarbij met een geheimzinnig waas van alwetendheid en verschaften zich mede daardoor een hoog aanzien bij de leden van de groep


De geschiedenis van de kruiden en het gebruik ervan door de mens vormt een lang verhaal. Dat verhaal gaat helemaal terug tot de wortels (!) van de menselijke beschaving en is verweven met de mystieke en godsdienstige stromingen van de culturen in de Oude en de Nieuwe Wereld.

Mogelijk is de prehistorische mens krui­den gaan gebruiken toen hij zijn gedo­mesticeerde hond kamgras (Cynosurus cristatus) en struisgras (Agrostis) zag eten om darmstoornissen tegen te gaan. Katten voelen zich vooral aangetrokken tot valeriaan (Valeriana) en kattekruid (Nepeta).

Meer dan zevenduizend jaar geleden al trachtten medicijnmannen zieke mensen te genezen met behulp van wortels, bla­deren, bessen en bast van allerlei gewas­sen. Ze omringden zich daarbij met een geheimzinnig waas van alwetendheid en verschaften zich mede daardoor een hoog aanzien bij de leden van de groep waartoe ze behoorden. Hun invloed op stamgenoten was bijzonder groot, ook al, doordat ze soms gebruik maakten van de hallucinaties opwekkende eigen­schappen van sommige planten. De kruidenwetenschap begon een steeds belangrijker plaats in te nemen in de sa­menleving, toen de prehistorische mens zijn rondtrekkende bestaan opgaf en zich - als boer, als visser, of als jager -een vaste woonplaats koos. Zorgvuldig verzamelde wilde planten, waarvan be­kend was dat ze voor de mens bruikbare eigenschappen bezaten, werden binnen een omheining aangeplant. Uit dergelij­ke 'omtuinde' terreintjes zijn later de kruidentuinen ontstaan.

In het Chinese kruidenboek 'Pen Tsao', dat omstreeks 3000 v. Chr. door keizer Shen Nung werd samengesteld, worden honderden kruiden tot in de kleinste bij­zonderheden omschreven. Sommige er­van worden ook nu nog gebruikt. Ook op Egyptische papyrusrollen die van omstreeks 1700 v. Chr. dateren, vindt men beschrijvingen van honderden krui­den en hun toepassing bij allerlei ziek­ten. Uit de teksten blijkt, dat veel van die planten speciaal ten behoeve van de geneeskunde werden geteeld. De Sumeriërs maakten - omstreeks 2000 v. Chr. - eveneens gebruik van kruiden­boeken. Mogelijk heeft de Chinese 'Pen Tsao' daarbij als leidraad gediend. De Sumeriërs droegen hun kruidenkennis over aan de Assyriërs. Van hun kruiden­boeken is helaas niets teruggevonden.

Wel zijn er kleitabletten bewaard geble­ven met afbeeldingen van koningen die zich verpozen in de tuinen van Ninive. In de tuinen die koning Sennacherib (705-681 v. Chr.) liet aanleggen groeiden wilde planten uit het gehele land. Ninive werd in 612 v. Chr. verwoest en van de duizenden kleitabletten uit de biblio­theek zijn er slechts weinige overgeble­ven. Enkele gerestaureerde exemplaren bevinden zich momenteel in het British Museum in Londen.

In Babylonië, het gebied ten zuiden van Assyrië, liet de legendarische koningin Semiramis aan de oever van de Eufraat grote, terrasvormige tuinen aanleggen. Deze 'hangende tuinen van Babyion', waarover in de Bijbel wordt gesproken, worden als één van de zeven wereldwon­deren beschouwd.

De veroveraars van Babylonië, de Per­zen, die hun tuinen 'paradijzen' noem­den, plantten bomen, heesters en bloem­planten aan weerszijden van rechte ka­nalen.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas